fbpx

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonej działalności opiekuńczo – edukacyjnej  jest  Aleksandra Dzikowska „żłobek Tulisie” ul. Solipska 8 02-482 Warszawa NIP: 7010084947, (dalej „My” lub „Administrator”).

Aby się z nami skontaktować w celu informacji odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych można do nas napisać na mail: adres e-mail: daneosobowe@zlobektulisie.pl  lub na adres: Dane osobowe, żłobek Tulisie ul. Solipska 8  02-482 Warszawa.

Państwa dane pozyskujemy poprzez formularz zgłoszeniowy oraz zawarte umowy w związku z prowadzoną przez nas działalnością opiekuńczą.

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest możliwość skontaktowania się z Państwem w celach związanych ze świadczonymi przez nas usługami oraz wykonaniem zawartej między nami umowy

Jeśli się Państwo na to zgodzą przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www;
 • umożliwienia łatwiejszego kontaktu

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach innych, niż realizacja umowy, mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki ją Państwo wyrazili lub na podany powyżej adres mailowy oraz adres korespondencyjny.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zawartej między nami umowy oraz do należytego jej wykonania 

Poza podawaniem danych wynikających z przepisów prawa czy umowy, podanie Państwa danych jest dobrowolne.

Gwarantujemy spełnienie następujących Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tj.:

 • prawo dostępu,
 • sprostowania oraz usunięcia Pani / Pana danych – w określonych przypadkach
 • ograniczenia ich przetwarzania,
 • prawo do ich przenoszenia,
 • niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych.

Z uprawnień tych mogą Państwo skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważy Pani/ Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Pani / Pana dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez nas; cofnie Pani/Pan swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych; Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe –

Mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będą Państwo chcieli, aby zostały usunięte; Państwa dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody lub zawartej z Państwem umowy oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Ma Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa dane osobowe mogą być przekazane:

 • podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
 • osobom upoważnionym przez Administratora do przetwarzania danych i zobowiązanych do zachowania tajemnicy danych osobowych,
 • podmiotom świadczącym usługi:
 • doręczania korespondencji
 • świadczenia usług archiwizacyjnych
 • obsługi hostingowej

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas trwania umowy, a także po jej zakończeniu w celach: dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych.