fbpx

Regulamin żłobka “Tulisie”

§ 1

 • Niepubliczny żłobek „Tulisie” jest jednostką organizacyjną powstałą do sprawowania opieki nad dziećmi w wieku od 24 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia.

§ 2

 • Siedziba Niepublicznego Żłobka “Tulisie” mieści się przy ulicy Solipska 8 w Warszawie.

§ 3

 • Żłobek funkcjonuje przez cały rok w systemie dobowym jedno- lub dwuzmianowym w zależności od potrzeb Rodziców, Opiekunów.
 • Żłobek prowadzi działalność od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00-18.00.
 • Żłobek czynny jest cały rok, oprócz dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Rodzice, Opiekunowie zobowiązani są do zgłoszenia spóźnienia lub nieobecności dziecka do godziny 08:00. W przeciwnym razie zostanie naliczona opłata za dzień wyżywienia.

§ 4

 • Za pobyt dziecka rodzice zobowiązani są wnosić opłaty miesięczne tzw. czesne najpóźniej do 5-go dnia miesiąca za dany miesiąc, w wysokości i na zasadach określonych w umowie, na konto bankowe nr. 60 1140 2004 0000 3502 7776 3388.
 • Za nieterminowe uiszczanie opłat będą naliczane odsetki w wysokości ustawowej.
 • W przypadku kiedy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 18:00, zostanie naliczona opłata dodatkowa w wysokości 25 zł za godzinę.

§ 5

 • Dzieci korzystają z całodziennego wyżywienia składającego się z posiłków: śniadanie, obiad dwudaniowy (zupa, drugie danie), podwieczorek.
 • Miesięczna opłata za koszty wyżywienia dziecka podlega obniżeniu w przypadku nieobecności dziecka w żłobku, proporcjonalnie za każdy dzień nieobecności, z wyjątkiem pierwszego dnia.
 • W przypadku poinformowania właściciela Żłobka, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, o mającej nastąpić nieobecności dziecka, przysługuje zwrot stawki wyżywienia również za pierwszy dzień nieobecności.
 • W przypadku dzieci wymagających zróżnicowanej diety ze względu na schorzenia, alergie, dopuszczalne jest dostarczanie dodatkowej żywności w porozumieniu z właścicielem placówki w formie mieszanek mlecznych, kaszek, deserków, itp. w oryginalnie i hermetycznie zamkniętych opakowaniach.
 • Żywienie dzieci do 1 roku życia według wskazań rodziców.
 • W przypadku karmienia dziecka mlekiem matki żłobek zapewnia możliwość przechowywania pokarmu i podawania go dziecku.
 • Wyżywienie w formie dwudaniowego obiadu jest zapewniane przez zewnętrzną, wyspecjalizowaną w żywieniu dzieci firmę cateringową, która zadba o najwyższą jakość posiłków.
 • Do żłobka przyprowadzane są tylko dzieci zdrowe.
 • W przypadku stwierdzenia objawów choroby u dziecka w trakcie pobytu w żłobku opiekun niezwłocznie powiadamia Rodziców, Opiekunów dziecka.
 • Nieobecność dziecka spowodowana chorobą, szczególnie chorobą zakaźną, Rodzic, Opiekun ma obowiązek zgłosić w dniu zachorowania. Personel nie podaje dzieciom żadnych lekarstw

§ 6

 • Opłata stała miesięczna  tzw. czesne  obowiązuje bez względu na nieobecność dziecka spowodowaną urlopem wypoczynkowym Rodziców, Opiekunów czy  chorobę dziecka.

§ 7

 • Udzielane świadczenia obejmują zgodnie z planem dnia dostosowanym do wieku dziecka:
  • miłą, domową atmosferę
  • profesjonalną opiekę
  • wyżywienie
  • zabiegi pielęgnacyjne· zabawy dydaktyczno-wychowawcze
  • zajęcia rozwojowe
 • Za dodatkową opłatą niespodzianki i wyjątkowe wydarzenia np. imprezy urodzinowe, karnawałowe itp.
 • Dodatkowo (oferta skierowana także do dzieci nie objętych opieką codzienną
  • imprezy urodzinowe
  • weekendowe nocki ( możliwość opieki w godzinach nocnych np. z soboty na niedzielę)
  • andrzejki, sylwester, karnawał – zabawa dla dzieci z możliwością pozostawienia maluszka na noc
 • godziny adaptacyjne

§ 8

 • Żłobek zapewnia Dziecku ciepłą i domową atmosferę a w niej:
  • łóżeczko/leżaczek, (podpisane z przeznaczeniem indywidualnym dla każdego dziecka)
  • nocnik – w żłobku (podpisany z przeznaczeniem indywidualnym dla każdego dziecka)
  • zastawę stołową przeznaczoną do spożywania posiłków,
  • całodzienne wyżywienie
  • pomoce dydaktyczne
  • zabawki
  • podstawowe przybory higieniczne

§ 9

 • Rodzice, Opiekunowie zapewniają dziecku: (wszystkie przedmioty należy podpisać):
  • buty na zmianę z podeszwą antypoślizgową,
  • ubranie na zmianę (2 komplety),
  • pieluchy jednorazowe (jeśli dziecko ich używa),
  • krem lub zasypkę jeśli dziecko używa
  • piżamkę,
  • 2 butelki na mleko + mieszankę mleczną
  • smoczek( jeśli dziecko używa)
  • szczoteczkę do zębów,
  • ulubioną „przytulankę” dziecka
  • powłoczki na pościel
  • ubezpieczenie od nieszczęśliwego wypadku

§ 10

 • Plan dnia żłobka dopasowany jest do poszczególnych grup wiekowych, zgodnie z potrzebami dzieci.
 • Personel żłobka do potrzeb i możliwości każdego dziecka podchodzi indywidualnie, informując rodzica na bieżąco przy odbiorze o przebiegu dnia dziecka w żłobku

§ 11

 • Rodzice i opiekunowie grupy powinni ze sobą współpracować ze względu na dobro dziecka.
 • Opiekun grupy codziennie sporządza dzienną kartę obserwacji dla każdego dziecka.
 • Dzienna karta obserwacji jest przedstawiana do wglądu Rodzicowi, Opiekunowi codziennie przy odbiorze dziecka ze żłobka.

§ 12

 • Rodzic w dziennej karcie obserwacji  w miejscu do tego wyznaczonym w razie potrzeby wpisuje uwagi, pytania lub prośby skierowane do opiekuna grupy

§ 13

 • Żłobek nie ponosi odpowiedzialności za zabawki i cenne przedmioty przyniesione przez dziecko.

§ 14

 • Na terenie placówki dziecko jest pod opieką personelu od momentu przyjęcia do grupy do czasu odebrania dziecka z grupy przez Rodzica lub inną upoważnioną osobę. Po przyjściu do Żłobka Rodzic powinien rozebrać z okrycia wierzchniego Dziecko i tak przygotowane przekazać do zajęć opiekunce/nauczycielce. Ze względów organizacyjnych sanitarnych i higienicznych rodzice nie powinni przebywać w sali zabaw lub wypoczynku dla dzieci.
 • Do odbioru dzieci z placówki upoważnieni są tylko Opiekunowie prawni lub osoby przez nich wyznaczone wcześniej pisemnie.
 • Upoważnienie jest przechowywane wraz z dokumentacją dziecka na terenie placówki.

§ 15

 • Zapisy prowadzone są przez cały rok. Rekrutacja nie zakłada kryteriów selekcyjnych wodniesieniu do dziecka. O przyjęciu do żłobka decyduje kolejność zgłoszeń.

§ 16

 • Placówka może skreślić Dziecko z listy wychowanków Żłobka w przypadkach:
  • Naruszenia przez Rodziców godzin przyprowadzania i odbierania dzieci ze Żłobka,
  • Systematycznego opóźniania przez Rodziców płacenia czesnego,
  • Zatajenia przez Rodziców informacji o stanie zdrowia dziecka uniemożliwiającego prawidłowy proces wychowania i kształcenia w grupie,
  • Naruszenia przez Rodziców zasad harmonijnej współpracy z placówką i innymi Rodzicami.
 • Placówka ma prawo rozwiązać umowę z 30 dniowym, pisemnym wypowiedzeniem z mocą obowiązującą od ostatniego dnia następnego miesiąca.
 • Rodzice mają prawo rozwiązać umowę z 30 dniowym, pisemnym wypowiedzeniem z mocą obowiązującą od ostatniego dnia następnego miesiąca.
 • Brak pisemnego wypowiedzenia umowy nie zwalnia Rodziców od obowiązku opłat z tytułu czesnego.

§ 17

 • Wszelkie zmiany regulaminu i cennika będą zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej.

§ 18

 • Każdy rodzic zapisując dziecko do Żłobka powinien zapoznać się z niniejszym regulaminem placówki.

§ 19

 • Regulamin żłobka „Tulisie” wchodzi w życie z dniem 01.08.2018 roku